El Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl està actualment integrat per 94 membres, distribuïts en les següents categories:

 

 

Nombre

Personal del Departament Nombre
Personal Docent i Investigador 
Personal funcionari
Catedràtic d'Universitat (CU) 11
Catedràtic d'Escola Universitària (CEU) 1
Titular de Universitat (TU) 11
Personal contractat
Catedràtic 3
Professor Agregat 7
Professor a temps parcial 24
Lector 2
Investigador Postdoctoral 13
Personal investigador en formació 
Personal investigador en formació 15
Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis 
Tècnica d'investigació 1
Tècnics de laboratori 4
Secretaria administrativa 2

 

 

 

Nombre