Docència en Màsters

 Descarregar Pdf
 • 14406 Pràctiques en empresa
 • 14412 Gestió del territori i dels recursos agraris
 • 14430 Treball Fí de Màster
 • 14431 Treball Fi de Master (DUAL)

 

 • 102424 Topografia, SSIG i Teledetecció
 • 102440 Planificació territorial i ambiental
 • 103033 Biomassa forestal
 • 103030 Treball fi de màster
 • 103038 Tecnologies difitals per a la planificació forestal
 • 103039 Gestió de riscos en la planificació forestal
 • 12177 Estudi de sòls
 • 12178 Sistemes d'Informació de sòls
 • 12179 Avaluació de sòls, gestió d'espais naturals i ordenació del territori
 • 12180 Interaccions sòl-aigua-planta-atmosfera
 • 12181 Qualitat de sòls i aigües
 • 12182 Processos de degradació i rehabilitació de sòls
 • 12183 Ecologia del sòl
 • 12184 Gestió de residus i valorització a través del sòl
 • 12185 Característiques i efectes dels contaminants
 • 12186 Tractament i reutilització d'aigües
 • 12187 Sòls contaminats i tècniques de sanejament
 • 12188 Gestió dels recursos hídrics
 • 12189 Avaluació i tecnologia de regadius
 • 12190 Mapa de sòls, elaboració, interpretació i avaluació
 • 12191 Riscos geològics i restauració ambiental
 • 12192 Processos hidromorfològics i limnològics
 • 12193 Riscos hidrològics
 • 12194 Conservació i restauració de medis acuàtics
 • 12195 Avaluació i gestió de sistemes naturals i forestals
 • 12196 Maneig de sòls en sistemes silvopastorals
 • 12197 Pertorbacions i rehabilitació de sòls
 • 12198 Gestió i maneig de l'aigua de reg
 • 12199 Maneig del sòl, fertilització i pertorbacions ambientals
 • 12250 Tecnologia de sòls
 • 12251 Treball de fi de màster (recerca)
 • 12252 Treball de fi de màster (profesionalitzador)
 • 11376 Geographic information systems and remote sensing
 • 11378 Environmental impact assessment in forestry operations and industries
 • 11384 River rehabilitation and restoration
 • 11385 Surface hidrology and soil conservation
 • 11442 Special topics in effects of fire on soil sciences
 • 11446 Writing and publishing a scientific paper
 • 14520 Generació i distribució de l'energia
 • 102107 Química
 • 102112 Mecànica de fluids
 • 14533 Treball de fi de màster
 • 14546 Projectes en empresa I
 • 12420 Medi Ambient, economia i societat en àrees de muntanya
 • 12421 Eines de planificació i gestió de les àrees de muntanya
 • 12433 Gestió hidrològica
 • 12720 Entomologia agrícola
 • 12741 Biologia vegetal aplicada a la protecció de cultius
 • 12743 Introducció a la metodologia de la investigació científica
 • 12744 Química ecològica
 • 12745 Tècniques de distribució de productes fitosanita

Anar a la pàgina web del Màster

 

 • 941 Ecoinnovació i gestió sectorial
 • 942 Bioeconomia

Anar a la pàgina web del Màster

   Darrera modificació: